[جمله]

Bitter für den Ausflug morgen nach ... zwei Plätze.

/bɪtɐ fyːɐ deːn aʊsfluːk mɔʁgən naːx tsvaɪ plɛtsə/

1 لطفا دو جا [بلیط] برای سفر (کوتاه) فردا به ...

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان