[جمله]

Bitte zwei Stunden nichts essen.

/bɪtə tsvaɪ ʃtʊndən nɪçts ɛsən/

1 لطفا به مدت دو ساعت چیزی نخورید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان