[جمله]

Bitte volltanken.

/bɪtə fɔltaŋkən/

1 لطفا باک را پر کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان