[فعل]

bitten

/ˈbɪtən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: bat] [گذشته: bat] [گذشته کامل: gebeten] [فعل کمکی: haben ]

1 خواهش کردن درخواست کردن

مترادف و متضاد betteln flehen
  • 1.Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören?
    1. می‌توانم از شما خواهش کنم، یک لحظه به من گوش کنید؟
  • 2.Darf ich Sie um etwas bitten?
    2. می‌توانم از شما خواهشی بکنم؟
  • 3.Wir müssen jemanden um Hilfe bitten.
    3. ما باید از یک نفر درخواست کمک کنیم.
کاربرد واژه bitten به معنای خواهش کردن
واژه bitten معادل تقریبی "خواهش کردن" یا "درخواست کردن" است. البته bitten در واقع تنها به خواهش کردن مؤدبانه اشاره می‌کند. زمانی که از bitten استفاده می‌کنیم، یعنی به‌صورت مؤدبانه چیزی را از کسی می‌خواهیم، به مثال زیر توجه کنید:
"؟Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören" (می‌توانم از شما خواهش کنم، یک لحظه به من گوش کنید؟)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان