[فعل]

bitten

/ˈbɪtən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: bat] [گذشته: bat] [گذشته کامل: gebeten] [فعل کمکی: haben ]

1 خواهش کردن درخواست کردن

مترادف و متضاد angehen anhauen betteln flehen
  • 1. Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören?
    1 . می‌توانم از شما بخواهم، برای مدت کوتاهی به من گوش کنید؟
  • 2. Darf ich Sie um etwas bitten?
    2 . اجازه هست در مورد چیزی خواهش کنم؟ [می‌توانم یک خواهش بکنم؟]
  • 3. Wir müssen jemanden um Hilfe bitten.
    3 . ما باید از یک نفر برای کمک درخواست کنیم.
کاربرد واژه bitten به معنای خواهش کردن
واژه bitten معادل تقریبی "خواهش کردن" یا "یا درخواست کردن" است. البته bitten در واقع تنها به خواهش کردن مودبانه اشاره می‌کند. زمانی که از bitten استفاده می‌کنیم یعنی به صورت مودبانه چیزی را از کسی می‌خواهیم، به مثال زیر توجه کنید:
"؟Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören" (می‌توانم از شما بخواهم، برای مدت کوتاهی به من گوش کنید؟)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان