[اسم]

der Buchhändler

/ˈbuːχˌhɛndlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Buchhändler] [ملکی: Buchhändlers] [مونث: Buchhändlerin]

1 کتاب‌فروش

  • 1.Buchhändler können ihre Kunden beraten, das richtige Buch zu finden.
    1. کتاب‌فروش‌ها می‌توانند به مشتری‌های خود پیشنهاد بدهند که کتاب مناسب را پیدا کنند.
  • 2.Neben dem Buchhändler sorgte auch er für meinen Lesestoff.
    2. او هم در کنار کتاب‌فروش نگران مطلب خواندنی من بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان