[اسم]

die Buchhandlung

/ˈbuːχˌhandlʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Buchhandlungen] [ملکی: Buchhandlung]

1 کتاب‌فروشی

  • 1.Dieses Buch habe ich in der Buchhandlung am Marktplatz gekauft.
    1. من این کتاب را از کتاب‌فروشی بازار خریدم.
  • 2.In der Buchhandlung in der Stadt haben sie das Buch sicher.
    2. در کتاب‌فروشی شهر آنها حتما این کتاب را دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان