[قید]

daneben

/daˈneːbn/
غیرقابل مقایسه

1 کنار پهلوی، جنب

  • 1. Du kennst doch die Post. Daneben ist die Bank.
    1 . اداره پست را که می‌شناسی. کنارش بانک است.
  • 2. er stand daneben und hörte alles mit an.
    2 . او نزدیک ایستاده بود و همه چیز را شنید.
  • 3. ich würde den Stuhl daneben stellen, nicht davor.
    3 . من می‌خواستم که صندلی را پهلویش بگذارم نه جلویش.
کاربرد واژه daneben به معنای کنار
از واژه daneben در آلمانی به عنوان قید مکان و به معنای "کنار" یا "نزدیک" استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:
"er stand daneben und hörte alles mit an" (او نزدیک ایستاده بود و همه چیز را شنید)
daneben گاهی معنای "کنارش" یا "نزدیکش" هم دارد. به مثال زیر توجه کنید:
"im Haus daneben" (در خانه کنارش)
daneben همچنین می تواند معنای "پهلوی" را هم داشته باشد.
"ich würde den Stuhl daneben stellen, nicht davor" (من می خواستم که صندلی را پهلویش بگذارم نه جلویش.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان