[حرف ندا]

danke

/ˈdaŋkə/

1 ممنون از شما ممنونم

مترادف و متضاد danke schön/sehr danke vielmals ich bedanke mich ich danke Ihnen vielen Dank
  • 1.Guten Appetit! – Danke.
    1. نوش جان! - ممنون.
  • 2.Soll ich Ihnen helfen? – Nein, danke!
    2. می‌توانم به شما کمک کنم؟ – نه ممنونم!
کاربرد واژه danke به معنای ممنون
واژه danke در این کاربرد یک حرف ندا است که معنایی مشابه "ممنون" یا "از شما ممنونم" در فارسی دارد. البته ممکن است از danke در بخشی از جمله هم با همین کاربرد استفاده شود، مثلاً:
"!Danke für die Hilfe" (بابت کمک ممنون!)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان