دیکشنری آلمانی به فارسی

danke

/ˈdaŋkə/

[حرف ندا]