[جمله]

Danke für die Einladung.

/daŋkə fyːɐ diː aɪnlaːdʊŋ/

1 ممنون به خاطر دعوت.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان