[جمله]

Danke, das ist alles.

/daŋkə das ɪst aləs/

1 ممنون، همه‌اش (همین) است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان