das


/das/

تخصیص گر
1
das [تخصیص گر]
1
[حرف تعریف اسامی خنثی] [حرف تعریف مشخص]

ضمیر
1
das [ضمیر]
1
[ضمیر موصولی] که

ضمیر
2
das [ضمیر]
2
[ضمیر اشاره] این

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان