[تخصیص گر]

das

/das/

1 [حرف تعریف اسامی خنثی مشخص]

 • 1.Das Buch liegt auf dem Tisch.
  1. آن کتاب روی میز قرار دارد.
 • 2.Das Holz des Tisches ist wertvoll.
  2. چوب این میز باارزش است.
 • 3.Das Mädchen hat blonde Haare.
  3. آن دختر موهای طلایی دارد.
توضیحاتی در رابطه با das
حرف تعریف یک حرف اضافه است که در زبان آلمانی به‌واسطه کاربردها و تغییرات آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اسامی خنثی با حرف تعریف "das" نشان داده می‌شوند؛ باید توجه داشت که در زبان فارسی حرف تعریف شکل معادلی ندارد.
[ضمیر]

das

/das/

2 [ضمیر موصولی] که

مترادف و متضاد welches
 • 1.Das Spiel, das spannend verlief, habe ich angeschaut.
  1. من بازی‌ای را که پرهیجان بود را نگاه کردم.
 • 2.Dies ist das Auto, das ich gerade gekauft habe.
  2. این خودرویی است که من تازه خریدم.
توضیحاتی در رابطه با das در حالت ضمیر موصولی
از ضمایر موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می‌شود. جملات موصولی جملاتی هستند که در آن‌ها بخش دوم جمله اطلاعاتی را در ارتباط با بخش اول جمله می‌دهد.

3 [ضمیر اشاره] این

مترادف و متضاد dieses jenes
 • 1.Das habe ich gemacht.
  1. این (کار) را من انجام دادم.
 • 2.Das ist Frau Maier.
  2. این خانم "مایر" است.
 • 3.Das ist mein Buch.
  3. این کتاب من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان