دیکشنری آلمانی به فارسی

das

/das/

[تخصیص گر]

[ضمیر]