[فعل]

delegieren

فعل گذرا و ناگذر

1 اعزام کردن فرستادن

2 سپردن واگذار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان