دیکشنری آلمانی به فارسی

doch

/dɔx/

[قید]

[حرف ربط]