[اسم]

das Dogma

قابل شمارش خنثی

1 اصل عقیده

2 عقیده دینی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان