[عبارت]

einen Vogel haben

/ˈaɪ̯nən ˈfoːɡl̩ ˈhabm̩/

1 مشنگ بودن خل بودن

  • 1.Bei dieser Kälte nach draußen gehen? Hast du einen Vogel?
    1 . در این سرما به بیرون رفتن؟ آیا تو مشنگی؟
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "یک پرنده داشتن" است که کنایه از "مشنگ بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان