[عدد]

eins

/aɪ̯ns/

1 یک [عدد 1]

  • 1.Drei, zwei, eins…
    1. سه، دو، یک ...
  • 2.Eins und eins ist zwei.
    2. (جمع) یک و یک می‌شود دو.
کاربرد واژه eins به معنای یک
واژه eins معادل عدد "یک" در زبان آلمانی است. البته از eins تنها در اشاره به اعداد شمارشی استفاده می‌شود. زمانی که بخواهید اعداد یک تا ده را بشمارید "یک" را به صورت eins استفاده می‌کنید. اما برای اشاره به تعداد چیزها باید از ein استفاده کنید، مثلاً در آلمانی می گوییم "ein Mann" (یک مرد) و "eins Mann" اشتباه است.
برای ساختن اعداد چند رقمی که رقم اول آن‌ها یک است هم باید یک را به صورت "ein" استفاده کرد. مثلا باید بگوییم "einundzwanzig" (بیست‌ویک) و "einsundzwanzig" اشتباه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان