[عدد]

eins

/aɪ̯ns/

1 یک [عدد 1]

  • 1. Drei, zwei, eins…
    1 . سه، دو، یک ...
کاربرد واژه eins به معنای یک
واژه eins معادل عدد "یک" در زبان آلمانی است. البته از eins تنها در اشاره به اعداد شمارشی استفاده می شود. زمانی که بخواهید اعداد یک تا ده را بشمارید "یک" را به صورت eins استفاده می کنید. اما برای اشاره به تعداد چیزها باید از ein استفاده کنید، مثلا در آلمانی می گویمم "ein Mann" (یک مرد) و "eins Mann" اشتباه است.
برای ساختن اعداد چند رقمی که رقم اول آنها یک است هم باید یک را به صورت "ein" استفاده کرد. مثلا باید بگوییم "einundzwanzig" (بیست و یک) و "einsundzwanzig" اشتباه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان