[فعل]

erbetteln

فعل گذرا و ناگذر

1 گدایی کردن

2 التماس کردن تقاضا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان