[اسم]

das Erbarmen

قابل شمارش خنثی

1 ترحم دلسوزی

[فعل]

erbarmen

فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

2 همدردی کردن دلسوزی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان