[فعل]

erachten

فعل گذرا و ناگذر

1 دانستن در نظر گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان