[فعل]

sich ereifern

فعل بازتابی
[فعل کمکی: haben ]

1 هیجان‌زده شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان