[اسم]

die Erfahrung

/ɛɐ̯ˈfaːʀʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Erfahrungen] [ملکی: Erfahrung]

1 تجربه ورزیدگی

مترادف و متضاد Erkenntnis Erlebnis Praxis
Erfahrung haben
تجربه داشتن
 • 1. Er ist ein guter Arzt. Er hat viel Erfahrung.
  1. او پزشک خوبی است. او خیلی تجربه دارد.
 • 2. Ich habe zehn Jahre Erfahrung in diesem Beruf.
  2. من در این کار 10 سال تجربه دارم.
Erfahrungen sammeln
تجاربی جمع کردن
 • Für mich war sehr nützlich, dass ich passende Erfahrungen sammeln konnte.
  برای من خیلی مفید بود که توانستم تجارب مناسبی جمع کنم.
mit etwas (Dat.) Erfahrung machen
با چیزی تجربه داشتن
 • Mit ihr habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
  با او تجارب بدی داشتم.
nach der Erfahrung
طبق تجربه
 • nach den Erfahrungen der letzten Jahre kann ich es nicht schaffen.
  طبق تجربه‌های سال‌های پیش، از پس آن بر نمی‌آیم.
eine Erfahrung nicht missen wollen
از تجربه‌ای دل نکندن
 • Obwohl ich mich oft einsam fühlte, wollte ich die Erfahrungen nicht missen, die ich während meines Aufenthaltes im Ausland machte.
  اگرچه اغلب احساس تنهایی می‌کردم، اما نمی‌خواستم از تجربه‌ای که هنگام در اقامتم در خارج داشتم دل بکنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان