[فعل]

erfahren

/ɛɐ̯ˈfaːʀən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: erfuhr] [گذشته: erfuhr] [گذشته کامل: erfahren] [فعل کمکی: haben ]

1 مطلع شدن فهمیدن، شنیدن

etwas (Akk.) erfahren
چیزی را مطلع شدن [فهمیدن]
 • 1. Sie hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist.‌
  1. او همین حالا فهمید که باردار است.
 • 2. Wann erfahren wir das Ergebnis der Prüfung?
  2. کی از نتیجه امتحان مطلع می‌شویم؟
von jemandem etwas (Akk.) erfahren
از کسی فهمیدن
 • Hast du von Eva etwas Neues erfahren?
  آیا در مورد "اوا" چیز جدیدی شنیدی [مطلع شدی]؟

2 تجربه کردن

etwas (Akk.) erfahren
چیزی را تجربه کردن
 • Ich habe im Leben viel Gutes und Böses erfahren.
  من در زندگی خوبی ها و بدی های زیادی را تجربه کردم.
[صفت]

erfahren

/ɛɐ̯ˈfaːʀən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: erfahrener] [حالت عالی: erfahrensten]

3 باتجربه خبره

مترادف و متضاد bewandert geübt unerfahren
erfahrene Arbeitskraft/Berater
نیروی کار/مشاور/... خبره
 • 1. Die Firma sucht qualifizierte und erfahrene Arbeitskräfte.
  1. شرکت به‌دنبال نیروی‌های کار خبره و تحصیل کرده‌است.
 • 2. Sie ist eine erfahrene Beraterin und weiß, wie man schwierige Themen behandelt.
  2. او یک مشاور باتجربه است و می‌داند که چگونه باید با موضوعات سخت کنار آمد.
in etwas (Dat.) erfahren sein
در چیزی باتجربه بودن
 • Er ist sehr erfahren im Fliegen
  او در پرواز خیلی باتجربه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان