[فعل]

erstarren

فعل گذرا و ناگذر

1 خشک شدن سفت شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان