[حرف]

erst

/eːɐ̯st/

1 تازه حالا تازه، تازه فقط

 • 1.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.
  1. من تازه حوالی ظهر بیدار شده‌ام.
 • 2.Ich habe diese Woche erst zwei Anrufe bekommen.
  2. من این هفته تازه فقط دو تا تماس دریافت کرده‌ام.
 • 3.Ich habe ihn erst gestern gesehen.
  3. من تازه همین دیروز او را ملاقات کرده‌ام.
 • 4.Jetzt verstehe ich erst!
  4. حالا تازه من می‌فهمم!
 • 5.Sofia ist erst 20 Jahre alt.
  5. سوفیا تازه 20 سالش است.
es ist erst + Zeitangabe
تازه + زمان
 • Bleib noch ein bisschen, es ist erst halb elf.
  کمی دیگر هم بمون، تازه ساعت ده و نیمه.
[قید]

erst

/eːɐ̯st/
غیرقابل مقایسه

2 در نهایت نه تا

مترادف و متضاد nicht eher/früher als schon
 • 1.Wir können erst morgen kommen.
  1. ما در نهایت می‌توانیم فردا برسیم. [قبل از آن نمی رسیم.]

3 اول ابتدا

مترادف و متضاد als Erstes am Anfang an erster Stelle zuallererst zuerst
 • 1.Erst musst du deine Eltern fragen!
  1. اول تو باید از والدینت بپرسی!
 • 2.Sprich erst mit dem Arzt.
  2. اول با دکتر صحبت کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان