[فعل]

ersparen

فعل گذرا و ناگذر

1 ذخیره کردن اندوختن

2 در امان گذاشتن مزاحم نبودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان