[فعل]

ersehen

فعل گذرا و ناگذر

1 دریافتن برداشت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان