[فعل]

ersetzen

/ɛɐ̯ˈzɛtsən/
فعل گذرا
[گذشته: ersetzt] [گذشته: ersetzt] [گذشته کامل: ersetzt] [فعل کمکی: haben ]

1 جایگزین کردن

 • 1.Leder ist durch kein anderes Material zu ersetzen.
  1. چرم را نمی توان با هیچ جنس دیگری جایگزین کرد.
 • 2.Peter ist krank. Jemand muss ihn ersetzen.
  2. "پیتر" مریض است. یک نفر باید او را جایگزین کند.

2 جبران کردن

 • 1.Die Versicherung wird den Schaden ersetzen.
  1. بیمه خسارت ها را جبران می کند.
 • 2.Wir ersetzen Ihnen die Kosten.
  2. ما هزینه های شما را جبران می کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان