[فعل]

ersinnen

فعل گذرا و ناگذر

1 ساختن ابداع کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان