[فعل]

erspähen

فعل گذرا و ناگذر

1 دیدن نگاه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان