[اسم]

das Fahrgeld

/fˈɑːɾɡɛlt/
قابل شمارش خنثی

1 کرایه (تاکسی، اتوبوس، ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان