[اسم]

der Fahrgast

/ˈfaːɐ̯ˌɡast/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Fahrgäste] [ملکی: Fahrgast(e)s]

1 مسافر

  • 1.Der Busfahrer zeigte dem Fahrgast einen freien Sitz.
    1. راننده اتوبوس به مسافر یک جای خالی را نشان داد.
  • 2.Der Kapitän begrüßte die Fahrgäste.
    2. کاپیتان به مسافران خوشامد گفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان