[فعل]

sich freuen

/ˈfʀɔɪ̯ən/
فعل بازتابی
[گذشته: freute] [گذشته: freute] [گذشته کامل: gefreut] [فعل کمکی: haben ]

1 شادی کردن خوشحال بودن

مترادف و متضاد Freude haben fröhlich sein Gefallen finden/haben sich erfreuen sich trauern
 • 1.Sie kann sich freuen wie ein Kind.
  1. او می‌تواند مانند یک کودک شادی کند.
sich (Akk.) auf etwas (Akk.) freuen
بابت چیزی خوشحال بودن
 • 1. Ich freue mich auf das Wochenende.
  1. من بابت آخر هفته خوشحال هستم.
 • 2. Ich freue mich auf den Urlaub.
  2. من بابت تعطیلات خوشحال هستم.
sich über jemanden/etwas (Akk.) freuen
بابت کسی/چیزی خوشحال شدن
 • Ich freue mich sehr über das Geschenk.
  من بابت این هدیه خیلی خوشحالم.

2 خوشحال کردن شاد کردن (freuen)

مترادف و متضاد beglücken erfreuen Freude machen freudig/froh stimmen trauern
jemanden freuen
کسی را خوشحال کردن
 • Das freut mich sehr.
  این خیلی من خوشحال کرد.
es freut mich, dass...
این خوشحال کرد که...
 • Es freut mich, dass du gekommen bist.
  این‌که تو آمدی من را خوشحال کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان