[اسم]

das Gedächtnis

/ɡəˈdɛç(t).nɪs/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Gedächtnisses]

1 حافظه قدرت به یادآوری

  • 1.ein gutes Gedächtnis haben
    1. دارای یک حافظه خوب بودن
  • 2.Ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
    2. من حافظه بدی دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان