[صفت]

gehalten

قابل مقایسه

1 ثابت پیوسته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان