[اسم]

der Gemüseauflauf

/ɡəmˈyːzeːˌaʊflaʊf/
قابل شمارش مذکر

1 سوفله سبزیجات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان