[اسم]

der Gemüseladen

/ɡəmˈyːzəlˌɑːdən/
قابل شمارش مذکر

1 مغازه سبزی‌فروشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان