[صفت]

gerufen

قابل مقایسه

1 خواسته‌شده فراخوانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان