[فعل]

grollen

فعل گذرا و ناگذر

1 کینه داشتن عصبانی بودن

2 غریدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان