[اسم]

das Hauptproblem

/ˈhaʊ̯ptprobleːm/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hauptprobleme] [ملکی: Hauptproblems]

1 مشکل اصلی مشکل اساسی

  • 1.Das Hauptproblem ist die fehlende Transparenz.
    1. مشکل اساسی، عدم شفافیت است.
  • 2.Ein weiteres Hauptproblem für Kunden ist die Netzwerk-Komplexität.
    2. دیگر مشکل اصلی مشتریان، پیچیدگی شبکه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان