[اسم]

das Hauptmotiv

/hˈaʊptmoːtˌiːf/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Hauptmotive] [ملکی: Hauptmotivs]

1 انگیزه اصلی

  • 1.Eifersucht war das Hauptmotiv seiner Tat.
    1. انگیزه اصلی او از عملش حسادت بود.
  • 2.Hauptmotiv seiner Kunst ist die Darstellung klassischer Ideen in zeitgenössischen Bildern.
    2. انگیزه اصلی هنر او، نمایش ایده‌های کلاسیک در تصاویر معاصر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان