[صفت]

heutig

/ˈhɔɪ̯tɪç/
غیرقابل مقایسه

1 امروزی [مرتبط با امروز]

  • 1.Die heutigen Computer können viel mehr als noch vor ein paar Jahren.
    1. کامپیوترهای امروز می‌توانند کار خیلی بیشتری نسبت به یک [کامیپوتر] چند سال قبل انجام دهند.
  • 2.Die Meldung stand in der heutigen Zeitung.
    2. گزارش در روزنامه امروز بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان