[اسم]

die Hilfe

/ˈhɪlfə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Hilfen] [ملکی: Hilfe]

1 کمک یاری

 • 1. Brauchen Sie meine Hilfe?
  1 . آیا شما به کمک من نیاز دارید؟
 • 2. Haben Sie einen Kurs für Erste Hilfe gemacht? Das müssen Sie, wenn Sie den Führerschein machen wollen.
  2 . آیا دوره کمک های اولیه را گذراندید؟ شما باید این کار را انجام دهید، اگر می‌خواهید گواهینامه بگیرید.
 • 3. Hilfe! Jemand hat mir die Handtasche gestohlen. Bitte helfen Sie mir!
  3 . کمک! یک نفر کیف من را دزدید. لطفا به من کمک کنید!
 • 4. Sie hat es ohne fremde Hilfe geschafft.
  4 . او این را بدون کمک دیگران انجام داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان