[عبارت]

ja bitte?

/jaː bɪtə/

1 بله، بفرمایید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان