[اسم]

der Ja/nein-frage

/jˈɑː nˈaɪnfrˈɑːɡə/
قابل شمارش مذکر

1 سوال بله/خیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان