[اسم]

der Juli

/ˈjuːli/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Julis] [ملکی: Juli(s)]

1 ژوئیه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان