[فعل]

jungen

فعل گذرا و ناگذر

1 (بچه زاییدن (حیوانات توله کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان