[صفت]

jung

/jʊŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: jünger] [حالت عالی: jüngsten]

1 جوان کم‌سن

 • 1. Claudia ist 21. – Was? Noch so jung?
  1 . "کلادیا" 21 ساله است. – چی؟ اینقدر جوان؟
 • 2. Für diesen Film bist du noch zu jung.
  2 . برای این فیلم تو هنوز بیش از حد جوانی.
 • 3. Ich bin in unserer Familie die Jüngste.
  3 . من در خانواده خودمان کم سن ترین هستم.
 • 4. Ich habe sehr jung geheiratet.
  4 . من خیلی کم‌سن ازدواج کردم. [من در سن کم ازدواج کردم.]
 • 5. Mein Bruder ist zehn Jahre jünger als ich.
  5 . برادر من 10 سال جوان‌تر از من است.
 • 6. Meine Mutter ist jung geblieben.
  6 . مادر من جوان مانده‌است.
 • 7. Sie waren beide sehr jung, als sie heirateten.
  7 . آنها هر دو خیلی جوان بودند، وقتی که ازدواج کردند.

2 تازه نو

 • 1. eine junge Ehe
  1 . یک ازدواج تازه
 • 2. Es ist acht Uhr, der Tag ist noch jung.
  2 . ساعت 8 است، روز هنوز تازه است. [ابتدای روز است.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان