[اسم]

die Lächerlichkeit

قابل شمارش مونث

1 مسخرگی لودگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان