[فعل]

lädieren

فعل گذرا و ناگذر

1 صدمه زدن مجروح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان