[فعل]

lähmen

فعل گذرا و ناگذر

1 فلج کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان